Historie

1937 - 1945 / Hasiči a 2. Světová válka

Předválečná a válečná činnost
Sboru dobrovolných hasičů v Loukově


Klikněte pro zvětšení


/ nástup sboru - dnes stodola proti OÚ /

/ V roce 1937 /

má sbor 46 přihlášených členů z toho 27 činných 19 ochranný sbor a 14 přispívajících.
Konána 1 valná, 4 členské a 2 výborové schůze.
Během roku zemřeli děkan Vincenc Drbohlav čestný člen sboru, zemřel 4.ledna ve Všeni. Josef Tesař obchodník a člen správného výboru a Josef Janků čestný člen sboru.
V tomto roce změněn byl vycházkový stejnokroj hasičstva. Sbor zakoupil 7 nových blůz a ostatní se dali přešíti. Přešito bylo 27 blůz ostatní staré byly vyřazeny a rozprodány. Vlastníme tedy 34 vycházkových blůz a 34 pasů. Tato změna stála sbor značnou částku Kč 3921,65. Poprvé se sbor představil v nové uniformě na krajském sjezdu v Mladé Boleslavi dne 16 a 17 května..
Byl to pěkný výlet, časně ráno vyjeli jsme autokarem 24 členů a 6 žen na krajský sjezd hasičstva do Ml. Boleslavi. Zde předvedli Praští hasiči ukázky moderního hašení. Hasení pěnou a různé záchranné práce.
Odpoledne bylo cvičení všech složek hasičstva. Zvláště velmi zdařilé bylo sekerkové cvičení mužů jichž cvičilo 1800. Ku konci znázorněn byl letecký nálet, při němž úspešne pracovala civilní protiletecká obrana. Byly převedeny účinky zápalných pum a mnoho zajímavých věcí. Při sekyrkovém cvičení cvičilo též šest našich členů. Dne 4. Července zúčastnilo se osm členů župního sjezdu v Chudoplesích, kde šest členů cvičilo sekerková cvičení. Navečer pak uspořádal sbor Husovu oslavu v Loukově. Oslavy zúčastnilo se 22 členů a hodně občanů. Podporu z věcného fondu jsme obdrželi 4000,-

Zemřel T.G. Masaryk
7.března 1850 ------ 14. září 1937

Z politických událostí stojí za zmínku. Na dálné východě rozpoutala se na podzim válka Čínsko-japonská. Ve Španelsku zuří již druhý rok bratrovražedná válka občanská. Kde strana povstalců fašistická pod vedením generála Franco a podporovaná fašistickou Itálií a Německem koná zhoubné dílo ve své zemi, straně socialistické vládní. V tomto roce zlepšila se konjunktura. Nastal větší výrobní provoz, takže mnoho nezaměstnaných dělníků vrátilo se ku své práci, takže i v hospodářství bylo patrno zlepšení.

/ opis kronika sboru /

/ Rok 1938 /

V tomto roce zůstává stav členů nezměněn 46 členů. Činnost sboru byla velice malá, vzhledem k událostem jež se toho roku dostavily.
V mimořádné valné hromadě 5.března utvořila se místní Svépomocná pohřební pokladna, do které se přihlásilo 67 členů. Každý člen zaplatil 20,- Kč zápisné a v případě úmrtí člena vyplatí pokladna pozůstalým 500,- Kč Členové pokladny zaplatí 10,- Kč za každé úmrtí člena, čímž se bude pokladní hotovost stále doplňovat.
Z událostí jenž nám tento rok přinesl.
25. ledna mezi 8 a 10 hodinou večerní byl pozorován zvláštní a nevídaný úkaz na obloze. Polární zář. Od severu k západu objevila se rudá zář a nebylo divu, že některé sbory učinily poplach a vyjeli se svými stroji jako k ohni.
1. února o 5 hodině ranní vyhořel mlýn ve Svijanech. Sbor náš úcinne pomáhal při zhoubném požáru. Zde sbor provedl odvážný kus práce. S motorovou stříkačkou sjeli po příkré stráni mezi mlýnem a stavením p. Šimunka nad vodu, odkud měli možnost hájiti ohrožené stavení i lokalizovati požár.
21. Května byl povolán jeden ročník zálohy ku cvičení na hranicích. To byl počátek nepokojů jež se odehrávalo zejména v pohraničí.
Z naší obce byli povolání tito záložníci: Bičík Karel, Lamač Josef, Flanderka Otto, Richtr Stanislav
V červenci a srpnu pořádán byl kurz pro druhou zálohu do kterého se přihlásilo 40 členů. Již počátkem září stahovala se nad naší vlastí válečná mračna. Každý obyvatel naší dědiny tušil děsivé neznámo. Vlaky dopravovaly na hranice spousty válečného materiálu a vojsko.
Po státní silnici často pochodovali vojáci a dne 23. Září tudy projelo asi 100 tanků a mnoho vojenských nákladních aut. Z pohraničí prhalo mnoho lidí. Jejich majetek jim odváželi auta a vlaky.

---- MOBILISACE ----


V noci z 23 na 24 září byla vyhlášena mobilisace do 40 let a ku zvláštní službě povoláni i starší . Již v noci po vyhlášení mobilisace rádiem nastupovali řady záložníků ku svým vojenským útvarům. Každý s nadšením šel do služeb ohrožené vlasti.
Z naší obce narukovalo za mobilisace 21 členů.

Adam Jos., Bičík Jan, Brož Emil, Čížek Josef, Egert Stanislav, Flanderka Jan, Flanderka Otto, Formáček Josef, Hozák Jaroslav, Janata Alois, Janků Jan, Kroupa František, Kňourek Václav, Lamač Josef, Lucký Josef, Mazánek Miloš, Richtr Stanislav, Šimunek Jaroslav, Šmíd Karel, Tomsa Josef, Žďárský Jan

V těchto rušných dnech bylo v každé obci plno vojska i u nás bylo asi 600 vojáků, kteří byli ubytování po stodolách. Občanstvo vycházelo jim ve všem vstříc a dobře je pohostilo. V té době pracovala civilní protiletecká obrana. Konány zatemňovací cvičení a každý se připravoval na to nejhorší. Ku podivu vše konáno s rozvahou a bez zmatků.
Nad Loukovem postaveny byly protiletecké kulomety a spojovací telefonní četa pozorovala ve dne v noci kraj.V největší polní práci bylo nedostatek pracovních sil taktéž i potahů, jelikož většina koní byla rekvírována.
Dne 29. Září oznámil pan předseda vlády armádní gen. Jan Syrový, že náš stát přistupuje na podmínky sjednané v Mnichově čtyřmi velmocemi a již 1.října nastala okupace pohraničních krajů německým vojskem.
5. Října vzdal se svého úradu presidenta Dr. Ed. Beneš. Volba nového presidenta konala se 30. Listopadu a zvolen byl Dr. Emil Hácha. 1. Prosince ustavena nová vláda s ministerským předsedou Rudolfem Beranem. Opět leží jeden rok za námi a jistě jsme si při jeho nástupu ani ve snu nenadáli jaké kruté překvapení pro náš národ skrývá, jak hrozně zasáhnou jeho události do našeho vnitřního života státního a že vše to otřese přímo základy našeho státu, který jsme budovali plných dvacet let.
A stanu vše po říjnových událostech, nad troskami naší státní budovy, bezmocně jsme přihlíželi jak naši sousedé, kus po kuse rvou z těla našeho státního území. A kdesi v dáli mizely naše historické hranice, jimiž nepohnula ani naše hrozná porážka bělohorská a také žádná katastrofa jiná. Stáli jsme s pěstmi zaťatými, bez mocni, avšak nezlomeni. Jsme neporaženi, ale s následky prohrané války. Jen oči slzely a v nich zračila se otázka. Jak bude dále? Co nyní?
Tuto otázku zodpovíme si takto:
Znovu do práce, znovu budovat naše štestí byť i na zmenšeném území avšak na podkladě národní jednoty a bratrské lásky. Jsme všichni vojáky práce, jež od nás žádá abychom bezpodmínečně podřídili své zájmy národu a státu, abychom znovu vybudovali a vytvořili hodnoty říjnovými událostmi ztracené.
Jest nám třeba více sebevědomí a národní hrdosti, jež náš národ neopustili ani v těch dobách nejtěžších. Z nich rostla vždy v našem národu nová síla a odvaha k dalším zápasům.
Z poroby temna a ponížení, nám vzešlo slunko svobody a také nyní, po přejití vichřic hněvu , nám vzejde štastná hvězda pokoje a míru, požehnaná obětavou prací nás všech a trvalé štestí usídlí se pod střechami našeho společného domova.

/ opis kronika sboru /

/ konec zápisů do kroniky - kronika byla uschována - další zápisy pouze z knihy protokolů a oběžníků /


/ Rok 1939 /

Zápis
sepsaný o 61 řádné valné hromadě hasičského sboru v Loukově, která se konala v neděli dne. března 1939 v 8 hodin večer v hostinci ,,u Najmanů,,.
Za starostu bratra Janouška schůzi řídí br. místo starosta Karel Koťátko. Vítá přítomné a zjišťuje, že dle presenční listiny je přítomno 32 bratří, takže valná hromada je oprávněna hlasovati a usnášeti se. Dále vzpomíná zemřelého bratra Josefa Nezdary, kterému byla věnována zpomínka.

Zápis
sepsaný o členské schůzi hasičského sboru v Loukově konané dne 25.října 1939 v 8 hodin večer v hostinci ,, u Kvapilů,, za účasti 24 členů.
Program:
Zápis z minulé schůze přečten a sepsán
Vyřízení došlé pošty.
Byly projednány všechny přípisy, jež týkají se hasičského sboru. Sbor dle nařízení nese firmu: Hasičský sbor místo dosavadního označení Sbor dobrovolných hasičů. Vzato na vědomí zákaz nošení stejnokroje s bývalým ČS. odznakem.
Odstranění označení ČS Červený kříž, dále tabulek ,, Samaritánů a Ženevských pásek.
Místo toho jest oznažení pro samar. službu: ,, Zdravotní služba hasičská,,
Na návrh br. Pavelky odhlasováno posečkati s úpravou kroje na dobu pozdější.
Další činnost:
Ujednáno sehráti divadlo a zvolen byl zábavní výbor z těchto bratří: Jan Šonský, Ant. Vedra, Jar. Maudr a Jan Janků. Bratr velitel oznámil, že provede několik cvičení praktických se stříkačkou.
Volné návrhy:
Bylo jednáno o prodeji vyřazených žebříků a háků. Br. velitel navrhuje by se koupila 1. signálka.
S přáním mnoha zdaru br. starosta schůzi ukončil.
Zapsal Jan Janků jednatel

/ opis protokoly sboru /

/ Rok 1940 /

Zápis
sepsaný o členské schůzi hasičského sboru v Loukově konané ve čtvrtek dne 21.listopadu 1940 v 8 hodin večer v hostinci ,, u Najmanů za účasti 21 členů. Schůzi řídil br. starosta K. Koťátko, víta přítomné a zahajuje jednání:
1, Zápis z minulé schůze přečten a schválen.
2, Projednání úpravy místní protiletecké obrany.
Rozdělení služby bylo provedeno takto:
Služba poplachová:
Adam Jos. Brož Emil, Čížek Jos. st
Služba požární:
Jan Bičík, Janků Jan, Čížek Josef, Richtr St., Vávra Jan, Šonský Jan, Kučera Josef. Tomsa Jos., Kroupa Frant., Pavelka Frant., Janata Alois
Služba samaritánská:
Bičík Alois, Šimůnek Jaroslav, Formáček Jos., Brož Jar., Růta Jos.,Šmídová M., Flanderková M., Šustr Rud., Hajná M., Stříhavková L., Marek Fr.
Služba spojovací:
Egert Jar., Koťátko K ml., Šimůnek Fr., Loutchan Jos., Brož La., Bičíková Marie
Služba asanační:
Jos. Bičík, Mil. Bičík, Mil. Vlček, Mil. Vaněk, V. Sedláček, Jar. Flanderka, Mil. Mazánek
Služba zastírací:
Maur Jar., Horáček Jos., Hozák Jar., Flanderka K.
Služba pořádková:
Egert Jos., Lamač Jos., Žďárský Jan, Rietr Boh., Havelka Jos., Koťátko Mat.
Volné návrhy:
Br. jednatel žádá by se vyvěsily za sluného dne hadice aby proschly.
Dalších návrhů činěno nebylo protož br. starosta schůzi skončil

/ opis protokoly sboru /

Zápis
sepsaný o schůzi výboru hasičského sboru v Loukově která se konala ve čtvrtek 12. prosince 1940 v 8 hodin večer v hostinci u Najmanů za účasti 14 členů. Schůzi zahájil br. starosta vítá přítomné a oznamuje že do výboru nastupují br. Hozák Jar. a Čížek Josef ml. s právem hlasovacím, za odešlého p.d. Vedru a Šmída Karla.
Jednání:
I.
Protokol z minulé schůze přečten schválen a podepsán.
II.
Zprávy náčelníka, pokladníka, zbrojmistra:
a) Náčelník Kroupa Frant. oznamuje, že byla konána sbor. škola, 6 cvičení se strojem, 3 pochodová Sbor účastnil se požáru ve Břehách
b) Pokladník br. Bičík Jan oznamuje že: příjem od 1. ledna 1940 činí 7320,90K vydání 6358,70K zbývá k dnešnímu dni hot. 962,20K
která byla pokladníkem prokázána
c) Zbrojmistr br. Pavelka hlásí že hasičské nářadí jest v pořádku a žádá by se koupila lopata na odhazování sněhu
III.
Opakovací kurz samaritánský v Mnichově Hradišti. Z rozkazu Okres. Hasič. Jednoty budou vysláni do kurzu 15. prosince v Mnich. Hradišti bratři: Bičík Alois, Egert St.a Formáček Josef
IV.
Sbírka národní pomoci:
Sbírku povedou v neděli 15.prosince br. Vávra Jan, Kučer Josef, Šonský Jan a Havelka Josef. Jmenovaní bratři k tomu budou zvlášť vyzváni oběžníkem
Přijímání členů:
Za členy se hlásí: p. učitel František Marek a p. administrátor Rudolf Šustr
Oba jmenovaní byli za členy přijati. Dále přijati za členy činné Kučera Josef, Bičík Miloš
Volných návrhu činěno nebylo protož br. starosta schůzi s přáním mnoha zdaru ukončil

/ opis protokoly sboru /

/ Rok 1941 /

Zápis
sepsaný o schůzi výboru hasičského sboru v Loukově, konané v sobotu dne 4.ledna 1941 v 8 hodin večer v hostici ,,u Najmanů,, za účasti 10 členů.
Pořad:
1, Čtení zápisu z poslední schůze výboru
2, Zprávy činovníků za prosinec
3, Stanovení dne a programu Valné hromady
4, Rozkaz O.H.J. čj. 489
5, Spolkový výroční ples
6, Volné návrhy

Jednání:
Schůzi zahájil br. starosta 8 1/2 hod. za přítomnosti 10 členů výboru
Nepřítomní bratři: Bičík Alois, Hozák Jaroslav

K bodu 1. - zápis:
Br. jednatel předčítá zápis z poslední schůze výboru a oznamuje že všechna v něm obsažená rozhodnutí byla vykonána. Poté zápis bez námitek schválen všemi přítomnými.

K bodu 2. - zprávy činovníků:
Br. velitel uvádí, že dne 3.ledna provedena byla přehlídka okrskovým velitelem. V prosinci zajištěna stříkačka proti zamrznutí
Br. pokladník oznamuje, že v prosinci dostal sbor 2000k od obce celá částka byla dána na dluh.

K bodu 3. - Stanovení dne a programu valné hromady
Usneseno svolati valnou hromadu na 16.ledna 1941 v 8 hodin večer do hostince ,, u Najmanů,, s tímto pořadem
1. zahájení
2. zápis z poslední valné hromady
3. výroční zpávy činovníků
4. zpráva pokladní a účetních dozorců
5. voné návrhy

K bodu 4. - rozkaz O.H.J.
Br. jednatel čte rozkaz O.H.J. v němž uvedeny jsou povinnosti všech činovníků, hlavně celoroční výkazy činnosti samar. vzdělávatel.
Rozkaz tento byl vzat všemi přítomnými na vědomí.

K bodu 5. - spolkový ples
Ujednáno konati hasičský ples v neděli 12. neb 19.ledna, Hudba br. Horáčka, vstupné 8K včetně z.d.
Hudbu vyjednají bři. Jan Janků a Frant. Pavelka

Volné návrhy:
Volných návrhů nebylo Schůze ukončena ve 23 hodin
zapsal: Jan Janků jednatel

/ opis protokoly sboru /

Zápis
o 63 řádné valné hromadě hasičského sboru v Loukově konané dne 16. ledna 1941 v 8 hodin večer v hostinci ,, u Najmanů,,
Pořad:
Zahájení
Čtení zápisu z min. valné hromady
Výroční zprávy činovníků
Volné návrhy

Jednání:
K bodu 1. zahájení
Br. starosta zahájil valnou hromadu v 8:30hod. a oznámil, že podle listiny přítomných jest 23 členů.
Podle čl. 14 stanov byla valná hromada svolána oběžníkem dne 4.ledna všemu členstvu doručeným,oznámena O.H.J. i okresnímu úřadu v Mnich. Hradišti, jehož povolení došlo 11.ledna čj. 752
Na výzvu br. starosty všichni přítomní povstáním uctili vzpomínku na zemřelé bratry Fr. Kameníka, Jos. Najmana a Jos. Mazánka

K bodu 2. zápis
Brat. jednatel čte zápis z minulé valné hromady Nikdo nehlásil se k poznámce, dal tudíš br. starosta hlasovati a zápis byl schválen jednomyslně všemi přítomnými

K bodu 3. Výroční zprávy činovníků

Zpráva jednatele:
Na počátku roku čítal náš sbor činných členů 38, čestných 2, přispívajících 20 - celkem 60 členů.
Během roku ubylo umrtím br. Jos. Najmana, Jos. Mazánka - odstěhováním p.d. Vedra A., Žďárský Václ., Bičík Karel
během roku přijati: Kučera Josef, Havel Josef, Marek Frant., Šustr Rud.
Takže stav členů jest tento: činných 42, přispívajících 17, celkem 59 členů.
Vyřízeno bylo 60 jednacích čísel
Od O.H.J. obdrželi jsme 12 rozkazů jež byly ve zchůzích projednány a dochvilně vyřízeny. Poštovné činí 43:40K.
Výbor konal 3 schůze, 1 členů Valná hromada 18/1 1940

Zpráva pokladníka:
Pokladník Jan Bičík čte příjem a vydání položku za položkou a schledáno příjem činí 9149,20K, vydání 9114,25K, pokladní hotovost činí 3495K
Na knížce u Občanské záložny jest 887,80K
V letošním roce dostali jsme podporu z věcného fondu ve výši 3500K

Zpráva náčelníka:
Br. Frant. Kroupa podává tuto zprávu. Během roku konáno 6 cvičení se strojem a 3 pochodová. Sbor účastnil se požáru ve Břehách.
Dále vzal na pořad jednání přípis O.H.J.
Pořádání školy pro velitele sboru okrsku a jejich zástupců. Pro náš sbor navrženi a přihlášeni tito bratři: náčelník Kroupa František, podvelitel Richtr Stanislav, Bičík Jan, Čížek Josef, Adam Josef, Kučera Josef a Šonský Jan
Škola počíná v neděli 16. února a potrvá 5 neděl do 16. března

Volné návrhy:
Bratr Bičík Jan st. upozorňuje, že nejsou dostatečně opatřeny požární hydranty a navrhuje, aby byl sníh odházen a hydranty opatřeny proti zamrznutí
Dalších věcných návrhů činěno nebylo, protož bratr starosta valnou hromadu s přáním mnoha zdaru ukončil.
Zapsal: Jan Janků jednatel

/ opis protokoly sboru /

Zápis
sepsaný o provedené přehlídce hasičského sboru v Loukově na základě nařízení Zemské hasičské jednoty v Čechách rozkazem č.4 došlým dne 28.února 1941
Přehlídka konaná dne 1.března 1941 za přítomnosti starosty sboru a starosty obce br. Karla Koťátky, velitele sboru br. Fr. Kroupy, jednatele sboru br. Jana Janků a dozorce náčiní br. Fr. Pavelky.

1) Provedena přehlídka inventáře sborového ve zbrojnici a zjištěno že sbor vlastní:

1 požární stříkačka motorová 40 H.P. z roku 1933 s následujícím příslušenstvím:
4 díly ssavic v délce 7,5m
20 dílu hadic č.10 v celkové délce 400m
1 příruční hadice č.10 inpregnovaná délka 2m
1 příruční hadice č.6 délka 2m
1 proudnice č. 10
1 proudnice č.6
6 hubic různých rozměrů (22 - 14mm)
1 hubice rozprašovací
1 troják
1 dvoják
1 dvoukolový naviják
1 dvoukolový vůz pro mužstvo (koňský potah)

1 dvoukolová ruční stříkačka z roku 1878 ku které náleží:
2 díly ssavic v délce 4m
6 dílů hadic v délce 70m
2 proudnice č.4
2 berlovky (1vadná)
6 žebříků lezeckýh s hákama
2 smyčky
1 plynová maska
1 kopáč
1 lopata
2 plechovky na benzín

2) Provedena přehlídka osobní výzbroje a výstroje propůjčeného členům a zjištěno:
Sbor vlastní:
30 cvičných blůz, 28 kalhot, 31 přilbu, 25 opasků se sekerami
2 trubky harcovky, 3 povelky

3) Veškerý inventář a výzbroj byly přezkoušeny a zjištěno, že je vše v upotřebitelném stavu až na 1 berlovku, která je vadná. Ze 30 cvičných obleků je 20 kusů starých (hodně upotřebených)

4) Zjištěna násleující pořeba drobného nářadí:
5 lopat, 2 rýčů, 2 krumpáčů a 1 vidlí, což bude hned doplněno.

5) Provedena přehlídka samaritské výzbroje a zjištěno, že sbor vlastní:
1 příruční malou lékárnu v kožené brašně s normálním příslušenstvím pro první pomoc.
Mimo to další samar. potřeby a to:
vata obvazová 250g, vata buničina 250g, vata proti krvácení 2 balíčky, jodoform gáza 1m, dermatol gáza 1/2 m, hydrofil. gáza 1/2m,
octan hlinitý 2krabičky, leukoplast 1bal., mast na rány 1 tuba, 5kusů obvazu 30m, obvazy kalikové 10cm široké 40m, 8cm 20m dl., 5cm 15m dl.,
1 šátek třírohý, 1nůžky, 1pinseta, 1/10 l. oleje na spáleniny, 1/10 jod tinctury, 1/5 Hoffman kapky, 1/5 l. čistý benzín, 1/5 čpavku

6) Zajištěna pohotovost činného členstva, pro výkon nařízené služby a provedeno rozdělení následovně:
2 družstva ku stříkačce
1 družstvo lezecké
1 družstvo ochranné
1 družstvo samaritánské

Tím přehlídka skončena v Loukově dne 1 března 1941

/ opis protokoly sboru /

Zápis
sepsaný o schůzi výboru hasičského sboru v Loukově konané dne 20 března 1941 v 8 hodin v hostinci ,,u Kvapilů,,
Pořad:
1) Čtení zápisu z poslední schůze výboru
2) Vyúčtování plesu
3) Zpráva jednatele, velitele, pokladníka za leden a únor
4) Vyplacení a schválení výplat

Jednání:
Schůzi zahájil br. starosta v 8hodin za přítomnosti 11členů
Nepřítomni bratři: Bičík Alois, Egert Stanislav, Hozák Jar., Tomsa Jos. a Brož Emil
K bodu - 1 Zápis:
Br jednatel čte zápis z poslední schůze a oznamuje že všechna vněm obsažená rozhodnutí byla vykonána. Poté zápis bez námitek schválen všemi přítomnými.
K bodu - 2 Zpráva jednatele:
Br. jednatel oznamuje, že od 1.ledna bylo projednáno dle jednacího protokolu 42 jednacích čísel, které byly včas a řádně vyřízeny.
Zpráva pokladníka:
Br. pokladník uvádí, že vydání od 1/I činí 758,40K příjem 737,45K
Hotovost na knížce v záložně 404,30K
Zpráva velitele:
Velitel br. Fr. Kroupa oznamuje, že je potřeba prohlédnouti a opraviti stříkačku. Za tím účelem jest třeba objednati jedno těsnění do hlavy motoru, což bylo vzato na vědomí. Jakmile se počasí ustálí, provede se několik cvičení se strojem.
K bodu – 3 Vyúčtování plesu:
Příjem z hasičského plesu činí 971,15K vydání 698,20K
Zbývá 272,95K ( čl. deníku 17)
Hudba br. Horáčka 10mužů 500K
K bodu – 4 Vyplácení a schválení výplat:
Ujednáno vyplatiti bratří, kteří navštěvovali kurz v Mnichově Hradišti a 15K za cestu.
Čížek Josef 5x = 75-K
Bičík Jan 4x = 60-K
Kučera Josef 1x = 15-K
Celkem 150K
Poselné Josefu Flanderovi zvýšeno z 30 na 50-K
Karlu Flanderovi za přišití límců u 23 pracovních blůz 276-K (poukaz č.5)
Do valné hromady okres. Hasičské jednoty, která se koná dne 30. března jest delegován br. Fr. Pavelka
Zapsal Jan Janků jednatel

/ opis protokoly sboru /

Zápis
Sepsaný o schůzi výboru hasičského sboru v Loukově konané dne 10.května 1941 v 9hodin večer v hostinci ,,u Najmanů,,
Program:
1) Čtení zápisu z min. schůze
2) Zprávy činovníků za měsíc březen a duben
Jednání:
Čtení zápisu z min. schůze
Br jednatel čte zápis a oznamuje, že všechna v něm obsažená ujednání byla řádně a včas vyřízena.
K bodu 2) Zprávy činovníků:
Br. Pokladník oznamuje že příjem
Činí 2837-K
Vydání 2247,50-K
Pokladní hotovost 589,50-K
Zpráva velitele:
Br. Velitel oznamuje, že byly konány 2. cvičení se strojem
Pod Loukovem znázorněn požár v čís. 36 u Kroupů
Pod stupněm zkoušena sjízdnost cesty v případě požáru. Cvičení v továrně fy J.V. Hyblera v Dařenicích konáno společně s továrním sborem.
Dále navrhuje br. Velitel, by se objednalo od prodejny 5 dílů hadic č.4 a č.6 Dále pak jednu kouřovou masku.
Návrh ten byl odhlasován a br. Jednatel objednávku vyřídí.

/ opis protokoly sboru /

/ Rok 1942 /

Zápis
Sepsaný o schůzi správního výboru hasičského sboru v Loukově konané dne 17.ledna 1942 v 8hodin večer v hostinci ,,u Najmanů,,
Pořad:
1) Čtení zápisu z minulé schůze výboru
2) Zprávy činovníků
Jednání:
K bodu 1 – Zápis
Br. Jednatel předčítá zápis z poslední schůze výborové a oznamuje že všechna v něm obsažená rozhodnutí byla vykonána. Poté zápis bez námitek schválen všemi přítomnými.
K bodu 2 – Zprávy činovníků
Bratr velitel oznamuje, že byly vykonána přehlídka našeho sboru okrskovým náčelníkem J . Brožem.
Zajištěna stříkačka proti zamrznutí
Jednatel uvádí že jednací protokol má 94 jedn. čísel zakoupeny 2 díly hadic č.6 a dva díly čís. 4 Dále 1 kouřová maska.
Pokladník Jan Bičík hlásí, že uzavřel k 31/XII pokladní deník položkou čís. Dle toho jeví se pokladní hotovost 327K.
Cena inventáře 28050-K Dluh 14500-K Čisté jmění 15399-K
Poté přikročeno k sestavení rozpočtu na rok 1942 který vykazuje potřebu 5925-K úhrada 5325-K
Nedostává se 600-K

Odhlasováno konání valné hromady na 29.ledna 1942 v 8hodin večer v hostinci ,,u Najmanů,,

Volné návrhy:
Br. velitel čte nařízení o udržování strojů v době mrazu a nařizuje prosekání ledu na kale a v řece na přístupných místech, aby v případě požáru byla voda vždy k hašení. Dalších věcných návrhů činěno nebylo, protož br. starosta poděkoval všem za účast a schůzi v 11hodin skončil.
Zapsal Jan Janků jednatel

/ opis protokoly sboru /

/ Rok 1943 /

Zápis
Na podnět velitele sboru podána dne 11září 1943 žádost o přidělení potřebné látky na zimní pláště pro strážní službu v počtu 12 mužů
Dále žádost o potřebnou látku na cvičební stejnokroj pro velitele sboru Žádost podána Okres. Úřadu v Mladé Boleslavi
/ opis protokoly sboru /

/ Jediný dohledaný zápis z roku 1943 /
/ komentář redaktora /


/ Rok 1944 /

/ V roce 1944 - žádný zápis /
/ komentář redaktora /


/ Rok 1945 /

Zápis
Sepsaný o schůzi správního výboru hasičského sboru v Loukově konané dne 27. prosince 1945 v 8hodin večer v hostinci ,,u Libenských,, s tímto programem.
Zahájení:
Sestavení rozpočtu na rok 1946
Další činnost
Volné návrhy


Bratr Koťátko Karel starosta sboru vítá přítomné schůzi zahajuje br. vzdělávatel Jar. Maudr učinil zahajovací proslov.
Po 6ti letém útisku ze strany našich odvěkých nepřátel němců můžeme opět svobodně žíti a rozvíjeti svoji činnost. Byly to doby kdy i hasičstvo, bylo bedlivě střeženo hitlerovskými pochopy a každá činnost i schůze musely být hlášeny.

Vzpomínka umučených bratří:
Václ. Větvičky a An. Palduse

kteří byli v koncentračním táboře v Osvětimi nacist. vrahy umučeni.


Ujednáno pořádati po pěti letech ve svobodné republice hasičský ples dne 20.ledna 1946 v hostinci u Libenských
Hudba p. Horáčka vstupné 20Kčs
50 plakátů obstará jednatel
Hasičské auto dá do pořádku br. Janata Alois Jedná se o přimontování závěsu pro motor. stříkačku, oprava karoserie a různé opravy
Schůze ukončena v 11hodin večer
Zapsal Jan Janků

/ opis protokoly sboru /


LOGO

Náhodný obrázek
Povodně - 37
Povodně Raspenava
zobrazení: 958
známka: 0
Obecní stránky

Loukov

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.